กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี


วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี ที่ขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เพื่อส่งเสริมประสานงาน ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประสานงานแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสตรีอย่างเป็นระบบ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน