กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เสริมสร้างความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุเน้นถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้


วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รุ่นที่ 2 ให้กับเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง จำนวน 85 คน โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้มี นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางอุดมลักษณ์ สอนสารี นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล ผู้ตรวจราชการกรม และผู้บริหารกรม ร่วมเป็นเกียรติด้วย ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน