กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาแรงงาน ครั้งที่ 2/2563


วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาแรงงาน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาข้อกฎหมายของสถานประกอบกิจการที่ขอหารือข้อกฎหมายต่าง ๆ เช่น การกำหนดเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชย นิยามคำว่า ค่าจ้าง ที่ต้องนำมาคำนวณค่าชดเชย การหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 การย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา 120 การหักค่าจ้าง ตามมาตรา 76 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 โดยมีผู้บริหารกรมที่ได้รับการแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน