กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ระดมความคิดเห็นประเมินความเสี่ยง พร้อมกำหนดแนวมาตรการป้องกัน ควบคุม ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ


วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมฯ และร่วมกันกำหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกัน ควบคุม หรือลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีบุคลากรกรม จำนวน 35 คน ร่วมโครงการ ณ ห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน ชั้น 13 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน