กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เผยผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563


          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ประกาศผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 กว่า 1,000 แห่ง เตรียมมอบรางวัลเกียรติยศ 15 ปีต่อเนื่อง ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2020 วันที่ 10 กันยายน นี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการลดปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานที่อาจเกิดขึ้น โดยสนับสนุนให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการที่ดี ซึ่งส่งผลให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและมีความสุขในการทำงาน นายจ้างได้ผลผลิตสูง สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนในและต่างประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ โดยในปี 2563 มีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,270 แห่ง และผ่านเกณฑ์การพิจารณาได้รับรางวัล จำนวน 1,229 แห่ง โดยแบ่งเป็นประเภทรางวัลเกียรติยศสูงสุด 15-18 ปีติดต่อกัน จำนวน 65 แห่ง รางวัลเกียรติยศ 10-14 ปีติดต่อกัน จำนวน 224 แห่ง รางวัลเชิดชูเกียรติ 5-9 ปีติดต่อกัน จำนวน 399 แห่ง รางวัลระดับประเทศ 1-4 ปี จำนวน 498 แห่ง และรางวัลระดับจังหวัด จำนวน 43 แห่ง

          อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินประเภทรางวัลเกียรติยศสูงสุด 15 ปีติดต่อกัน จำนวน 44 แห่ง จะเข้ารับรางวัลในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2020 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำหรับสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินในประเภทอื่น ๆ กรมจะจัดส่งโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ มอบให้กับสถานประกอบกิจการต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศผลรางวัลฯ ได้ที่ https://www.labour.go.th หรือ http://relation.labour.go.th


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน