กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้บริหาร กสร. ฝึกอบรมการออกแบบข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Data Design for executives)


วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ นางอุดมลักษณ์ สอนสารี นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนัก/กอง และผู้เชี่ยวชาญ เข้ารับการฝึกอบรมหัวข้อ การออกแบบข้อมูลสำหรับผู้บริหาร Data Design for executives ที่กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารของกระทรวงแรงงานให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเครื่องมือสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน