กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ร่วมพิธีไหว้ครูของเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยฯ จ.สมุทรปราการ


วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีไหว้ครูของเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563 เพื่อให้เด็กปฐมวัยที่อยู่ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็กฯ ได้เห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครู และเรียนรู้ประสบการณ์จริงในการปฏิบัติที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีเคารพต่อคุณครู ปลูกฝังค่านิยมของคนดีให้กับเด็ก โดยมีพระครูปลัดวรวัฒน์ รองเจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน