กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมพิจารณาการประชาพิจารณ์ต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ


วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV ในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน ครั้งที่ 3 / 2563 เพื่อพิจารณาความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ณ ห้องประชุม มิตรไมตรี 1 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน