กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ติวเข้มบุคลากร ด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ


วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสาลี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน เปิดการประชุมชี้แจง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานส่วนกลาง ใหมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ณ โรงแรม เอสรัชดา เลเซอร์โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน