กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ศูนย์เด็กเล็กสิรินธรราชวิทยาลัยฯ จังหวัดนครปฐม จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศีกษา 2563


วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.  พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของศุูนย์ฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณครูผู้ซึ่งอบรมดูแลสั่งสอนให้ความรู้ ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและแสดงออกถึงความความกตัญูกตเวทีผ่านพิธีไหว้ครูซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานของคนไทย


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน