กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสวัสดิการแรงงาน


วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรด้านสวัสดิการแรงงานแบบมีส่วนร่วม โดยมีนายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกสร. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกสร. ร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการแรงงานของกรมนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนา ไปพัฒนาต่อยอดในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่องค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป ณ โรงแรมเดอะเวโรน่าแอท ทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน