กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ก.แรงงาน แถลงเตรียมจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2020


          กระทรวงแรงงาน แถลงข่าว พิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2020  เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม เตรียมเข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 21 กันยายน 2563 นี้ ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

           นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะประธานการแถลงข่าวการจัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (Thailand Labour Management Excellence Award 2020) ว่า กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน รวมถึงการส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างได้ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายและมาตรฐานแรงงานมีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่เหมาะสม การดำเนินการดังกล่าวจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของสถานประกอบกิจการ

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการได้อย่างมีมาตรฐาน กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมจนได้รับรางวัลครบทุกด้านและสามารถธำรงรักษามาตรฐานได้อย่างยาวนาน โดยได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับในปี 2563 นี้ สถานประกอบกิจการที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน จำนวน 3 รางวัล แบ่งเป็น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ (ลูกจ้างตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป) ได้แก่ บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด (โรงงาน 5) สถานประกอบกิจการขนาดกลาง (ลูกจ้าง 300 ถึง 999 คน) ได้แก่ บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด และสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก (ลูกจ้าง 1 ถึง 299 คน) ได้แก่ บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด โดยสถานประกอบกิจการทั้ง 3 แห่ง จะเข้ารับรางวัลพระราชทานฯ ในงานมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2020 ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานดีเด่นในแต่ละด้าน อาทิ รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปีที่ 15 และปีที่ 20 รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 15 ปี ติดต่อกัน และรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง 10 ปีติดต่อกัน เป็นต้น

          ปลัดแรงงาน กล่าวต่อไปว่า รางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม (Thailand Labour Management Excellence Award) นอกจากจะเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจร่วมกันของนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการแล้ว สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่น ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน และสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานให้เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างยั่งยืนด้วย


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน