กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในการเพิ่มศักยภาพกลไกขับเคลื่อนงาน “สร้างสุข ลดทุกข์”


      วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าพบผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (AAT) และร่วมประชุมเพื่อส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในการเพิ่มศักยภาพกลไกขับเคลื่อนงาน “สร้างสุข ลดทุกข์” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีและหล่อหลอมความเป็นเอกภาพในการทำงานระหว่างคณะทำงานกรรมการสหภาพแรงงานขุดใหม่และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้กรอบความคิด “ONE AAT” โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ นักวิชาการสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม คณะกรรมการสหภาพแรงงาน ตัวแทนพนักงาน รวมประมาณ 40 คน ณ บริษัท ออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน