กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.จัดอบรมเตรียมความพร้อมกำหนดตำแหน่งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่


      วันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่ปรับเป็นระดับอำนวยการสูง 18 จังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระดับอำนวยการต้นพร้อมเจ้าหน้าที่ 12 จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่1-5 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 65 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพงานเพื่อขอกำหนดเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของกรม ให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมเป็นกลไกในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพให้องค์กรเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน