กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. มอบรางวัล Thailand Management Excellence Award 2020 แก่สถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร


      วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัล Thailand Management Excellence Award 2020 ให้แก่สถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นางอุดมลักษณ์ สอนสารี นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี ร่วมมอบรางวัล การมอบรางวัลดังกล่าว เป็นการมอบให้กับสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครในแต่ละด้าน ได้แก่ รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และรางวัลเกียรติยศสำหรับสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยมาอย่างต่อเนื่อง รวม 194 รางวัล ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหาร กสร. นายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง จำนวนกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน
 

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน