กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ก.แรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยกย่อง “อาหารสยาม” คว้ารางวัล ASEAN Business Coalition on AIDS


กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ยกย่องเชิดชูเกียรติ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เป็นต้นแบบที่ดีในการป้องกันและควบคุมเอชไอวีและเอดส์ในสถานที่ทำงาน จนสามารถคว้ารางวัล ASEAN Business Coalition on AIDS (ASEAN – BCA) จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้คัดเลือกสถานประกอบกิจการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้ารับรางวัล ASEAN Red Ribbon for Outstanding Workplace Award (ARROW) ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นรางวัลที่ ASEAN Business Coalition on AIDS (ASEAN – BCA) มอบให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีการป้องกันและควบคุมเอชไอวีและ เอดส์(HIV/AIDS) ในสถานที่ทำงานดีเด่น ในทุก 2 ปี เพื่อแสดงให้เห็นว่าอาเซียนตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของสถานประกอบกิจการในการป้องกันและควบคุมเอชไอวีและเอดส์ (HIV/AIDS) และส่งเสริมนายจ้างและคนทำงานให้มีการพัฒนา ขยาย หรือมีส่วนร่วมในแผนงานและกิจกรรมในการลดปัญหาเอชไอวีและเอดส์ (HIV/AIDS) ในสถานที่ทำงาน โดยบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติถือเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบที่ดีในการป้องกันและควบคุมเอชไอวีและเอดส์ (HIV/AIDS) ในสถานที่ทำงาน

ด้าน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อว่า สถานประกอบกิจการที่มีความเหมาะสมที่ได้รับรางวัลดังกล่าว มีการดำเนินการบนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ทั่วไป ได้แก่ การยึดถือหลักการการไม่เลือกปฏิบัติและการรักษาความลับเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ (HIV/AIDS) ของคนงาน มีนโยบายในการเตรียมการ การจัดการ และแผนงานเกี่ยวกับ เอชไอวีและเอดส์ (HIV/AIDS) การจัดการให้คนทำงานสามารถเข้าถึงการอบรมด้านเอชไอวีและเอดส์ (HIV/AIDS) มีแผนงานการสร้างความตระหนักรู้ สามารถเข้าถึงช่องทางบริการให้คำปรึกษา สนับสนุนด้านการดูแลรักษา และมีระบบบริหารจัดการและการรายงานเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ (HIV/AIDS) ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าส่งเสริมการป้องกันและควบคุมเอชไอวีและเอดส์ (HIV/AIDS) ได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  หมายเลขโทรศัพท์  0 2246 0383, 0 2246 0080


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line