กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ


      วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินการของสถานประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมในสินค้ากุ้ง ปลา อ้อย และเครื่องนุ่งห่ม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การเสนอขอถอดรายการสินค้าไทยออกจากบัญชีรายชื่อที่ถูกกล่าวหา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกรม ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line