กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของศูนย์เด็กเล็ก วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 2


วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ และองค์ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 63 คน ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line