กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์


     วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรกรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสื่อ มีทักษะและสมรรถนะในการติดตามวิเคราะห์ประเด็นเชื่อมโยงบริหารจัดการเพื่อจัดทำข่าวสารและนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันสื่อ ด้วยการเล่าเรื่องราวให้ตรงความสนใจเข้าใจง่าย และประชาสัมพันธ์ให้ตรงความต้องการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในยุคดิจิทัล รวมทั้งได้ฝึกเทคนิคและพัฒนาทักษะการผลิตและนำเสนอสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อนายจ้าง ลูกจ้าง หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป โดยมีนางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้บริหารกรมเข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมเอสรัชดา กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน