กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564


      วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสาขาบริการภาครัฐ และแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อสมัครขอรับรางวัล ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 126 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจำนวน 27 คน เข้าร่วมประชุมในรูปในรูปแบบ in class ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตทุกเขต รวมจำนวน 99 คน เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ video conference


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน