กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. พิจารณาแก้ไขกฎหมายแรงงานทางทะเล


     วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขกฎหมายแรงงานทางทะเลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาร่างระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามและการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือและหลักเกณฑ์วิธีการในการแจ้งการดำเนินการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทางไปรษณีย์โทรสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด พ.ศ....โดยมีผู้บริหารกรมผู้แทนภาครัฐผู้แทนเจ้าของเรือผู้แทนคนประจำเรือและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณา ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน