กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. มุ่งมั่นสู่การให้บริการเป็นเลิศ ผ่านการประเมิน 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564


    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ขั้นตอนที่ 1จากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการฯ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม รางวัลการบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประกาศรายชื่อหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ขั้นตอนที่ 1 ซึ่งมีสาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลดังกล่าว โดยในปีนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลในขั้นตอนที่ 1 จำนวน 3 รางวัล จากมติคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 ได้แก่ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จากผลงาน นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ GOOD LABOUR PRACTICES : GLP โดยผ่านกลไกการบริหารแบบมีส่วนร่วม รางวัลการบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน "TLS" "GLP": คุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน และ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน สำหรับรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีความมุ่งมั่นสู่การให้บริการเป็นเลิศ ในการพัฒนาการบริการตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มีความต้องการพัฒนาการให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทันต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ผู้ใช้แรงงาน ตามหลักการปฏิบัติงานของกรมที่ว่า "กสร.คุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน"


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line