กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ครั้งที่ 2/2564


     วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณากรณีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ขอหารือเกี่ยวกับการกำหนดโทษทางวินัยสำหรับพนักงานในข้อบังคับว่าด้วย การทำงานของพนักงาน ว่าสามารถกำหนดบทลงโทษทางวินัยในเรื่องการตัดเงินเดือนและลดเงินเดือนไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการทำงานของพนักงานได้หรือไม่ และเรื่องสืบเนื่องของสถานประกอบกิจการมีหนังสือประสงค์ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะการจ้างงานของพนักงานในประเด็น การจำแนกประเภทหรือลักษณะงานของพนักงานว่าเป็นการจ้างงานแบบรับจ้างทำของหรือการจ้างแรงงานแบบชั่วคราวหรือเป็นลักษณะการทำงานที่บ้าน และการจ้างงานดังกล่าวเข้าข่ายการจ้างทำของหรือว่าอยู่นอกเหนือการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือไม่ โดยมีผู้บริหารกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ. ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line