กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เปิดการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง ประจำปี พ.ศ. 2564


      วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง ประจำปี พ.ศ. 2564 หลักสูตร "นักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง" และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายภาครัฐด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมีนางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงาน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Zoom) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) สำหรับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง เป็นหลักสูตรที่พัฒนาหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร หรือระดับวิชาชีพ ของสถานประกอบกิจการ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการ สร้างมาตรการเชิงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานเกิดความตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยฯ ตลอดจนร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนในการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.