กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. รับมอบเครื่องบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามโครงการ “ด้วยรักและห่วงใยจากใจ กระทรวงแรงงาน”


     วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยนางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ตรวจราชการกรมและผู้บริหารกรมรับมอบเครื่องบริโภค จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 , ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 11 ร่วมกับภาคีเครือข่าย และกองความปลอดภัยแรงงาน นำบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคน้ำมันพืชหยก เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามโครงการ “ด้วยรักและห่วงใยจากใจ กระทรวงแรงงาน” ของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้จัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค จากสถานประกอบกิจการที่มีกำลังและศักยภาพ รวมทั้งปัจจัย ซึ่งในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนหลายแห่ง


รับข่าวสารกรม