กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน


     วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.นายสมพจน์ กวางแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 8/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทราบเกี่ยวกับคำร้องตามมาตรา 120 ที่นำเสนอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาจำนวน 3 เรื่อง คำร้องตามมาตรา 120 ที่สามารถยุติโดยการเจรจากันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างลูกจ้างเกี่ยวข้องจำนวน 4 คนและการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานของสถานประกอบกิจการลูกจ้างเกี่ยวข้องจำนวน 1 คน รวมทั้งพิจารณาคำร้องตามมาตรา 120 ของสถานประกอบกิจการ 1 แห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน 6 คน โดยมีผู้แทนภาครัฐผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ. นิคมจันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


รับข่าวสารกรม