กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมหารือและชี้แจงกลุ่มเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนและสมาชิกเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ


     เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดี ติดตามสถานการณ์และเป็นประธานประชุมหารือร่วมกันกับผู้แทนกลุ่มฯ จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยนายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้ตรวจราชการกรม นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้แทนกองคุ้มครองแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม และผู้แทนกรมการจัดหางาน เมื่อเริ่มประชุมได้ประมาณ 15 นาที ผู้แทนกลุ่มลูกจ้างที่ร่วมประชุมขอยุติการประชุมไม่เจรจาด้วย เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมกลุ่มแรงงานฯ ซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติ จำนวนประมาณ 7 คน ณ บริเวณข้างกระทรวงแรงงาน โดยเมื่อเวลา 10.00 น. นางสาวธนพร วิจันทร์ แกนนำเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน นางศรีไพร นนทรี ผู้นำแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต พร้อมกลุ่มสมาชิกประมาณ 50 คน และนายศิววงศ์ สุขทวี ผู้แทน Migrant Working Group พร้อมกลุ่มสมาชิก ประมาณ 25 คน ขอเข้าพบ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาในกลุ่มแรงงานก่อสร้างและแรงงานข้ามชาติระหว่างการระบาดของโควิด 19 เรื่อง ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาในกลุ่มแรงงานก่อสร้างและแรงงานข้ามชาติระหว่างการระบาดของโควิด 19 ซึ่งได้ยื่นหนังสือไว้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 1.แต่งตั้งคณะทำงานรับฟังข้อเสนอแนะและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ โดยมีตัวแทนจากสหภาพแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชน ในสัดส่วนที่อย่างน้อยเท่ากับตัวแทนราชการและเอกชน 2.ประกาศลดค่าใช้จ่ายลงทั้งหมดเป็นการชั่วคราว โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมการขออยู่ในราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงาน รวมถึงขั้นตอนและเอกสารที่ไม่จำเป็นในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 3.ประกาศ กำหนดเงื่อนไขประกันสุขภาพเอกชนสำหรับแรงงาน 3 สัญชาติ ที่ราคาและสิทธิประโยชน์ต้องไม่ต่ำกว่าประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และสอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม 4.ให้ยกเลิกระเบียบ หนังสือเวียนของสำนักประกันสังคมที่เป็นข้อจำกัดการเข้าถึงความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน โดยสำนักงานประกันสังคมต้องกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานจากกองทุนเงินทดแทนก่อนแล้วจึงดำเนินการบังคับให้นายจ้างดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line