กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

ครม.เคาะเพิ่มวันหยุด ปี65 ขอเอกชนร่วมมือ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ


            ก.แรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการกำหนดวันหยุดเพิ่มเติมให้ลูกจ้างเป็นกรณีพิเศษ ให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และเศรษฐกิจในภาพรวม

         นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 19 วัน และเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน ได้แก่ (1) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (2) วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (3) วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 และ (4) วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 นั้น เพื่อให้การกำหนดวันหยุดตามประเพณีของนายจ้างภาคเอกชนประจำปี 2565 มีความสอดคล้องกับมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างกำหนดวันหยุดตามประเพณี ให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ โดยกำหนดจากวันหยุดราชการประจำปี วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น นายจ้างก็สามารถนำวันหยุดราชการประจำปี 2565 ทั้ง 19 วัน ดังกล่าว ไปเป็นแนวทางในการกำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565 เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดไปร่วมประเพณีรวมทั้งวางแผนการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวให้สอดคล้องกับการทำงานได้อย่างเหมาะสม

            นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการภาคเอกชน กำหนดให้วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดเพิ่มเติมให้ลูกจ้างเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดต่อเนื่องและสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวต่างจังหวัด เพื่อสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างด้วย หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 พื้นที่ หรือสายด่วน 1506 กด 3


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line