กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔


          วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ร่วมประชุมพร้อมด้วยอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองนิติการ ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ณ ห้องประชุม ๑ ขั้น ๔ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)
          การประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้แจ้งสรุปผลการดำเนินงานให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่วมกันพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ ๗ (๕) จำนวน ๒ แห่ง

 


กองความปลอดภัยแรงงาน
กลุ่มงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


รับข่าวสารกรม