กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

กสร. ลุยปั้นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย สร้างบรรทัดฐานใหม่ด้านแรงงาน


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย สร้างบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงาน สถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างมีจริยธรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลก

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำหนดนโยบายสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการคุ้มครองแรงงาน ระบบสวัสดิการแรงงาน และหลักประกันทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน จึงมอบหมายให้ กสร. ดำเนินการสร้างบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ สถานประกอบกิจการทุกประเภท ทุกขนาดสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านแรงงานและดำเนินการธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ตามนโยบายหลักในการรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย และปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบกิจการ แรงงาน และประเทศที่แสดงถึงภาพลักษณ์อันดี ซึ่งการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แนะนำ พัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการแรงงานที่ดี สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย โดยมุ่งเน้นให้แรงงานได้รับการยอมรับความทัดเทียม มีรายได้ที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยในการทำงานซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมได้กำหนดนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน มีสถานประกอบกิจการที่อยู่ในระบบมาตรฐานแรงงานไทยทั่วประเทศ จำนวน 1,256 แห่ง ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน จำนวน 594,520 คน โดยกรมได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2564 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 100 คน โครงการนี้จึงถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการเติมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563 เพื่อให้บุคลากรภาครัฐสามารถนำไปเผยแพร่ ถ่ายทอดต่อเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทยให้กับสถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลกจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตแรงงานที่ดีอย่างยั่งยืน


รับข่าวสารกรม