กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมจัดกิจกรรม “วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล (World Day for Safety and Health at Work)”


          วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้ตรวจราชการกรม กล่าวเปิดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล (World Day for Safety and Health at Work) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงาน สำหรับการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Act together to build a positive safety and health culture” ร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แนวทางการพัฒนางานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในฐานะประเทศสมาชิกองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ โดยดำเนินการในรูปแบบ New Normal ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ กองความปลอดภัยแรงงาน

          การจัดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การชมวีดีทัศน์ความเป็นมาวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล การกล่าวปราศรัยเนื่องในโอกาสวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การบรรยายพิเศษ เรื่อง Act together to build a positive safety and health culture โดย Ms. Yuka UJITA Senior Specialist on OSH ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านความปลอดภัยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และการเสวนาในหัวข้อ “ร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า ๔๐๐ ท่าน

 


กองความปลอดภัยแรงงาน
กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศความปลอดภัยในการทำงาน
กลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน


รับข่าวสารกรม