กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ยืนยัน ช่วยเหลือลูกจ้างบริลเลียนท์เต็มที่ตามกรอบกฎหมาย


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยืนยัน ช่วยเหลือลูกจ้างของบริษัท บริลเลียนท์ อย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกรอบกฎหมาย

   นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือลูกจ้างบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด ว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับสิทธิที่ลูกจ้างพึงได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อย่างเต็มที่ตามกรอบของกฎหมาย โดยในประเด็นนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้างดังกล่าว และได้กำชับให้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ติดตามและให้ความช่วยเหลือดูแลลูกจ้างมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการให้ความช่วยเหลือนั้นพนักงานตรวจแรงงานของกรมฯ ได้ออกคำสั่งตามมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 จำนวน 6 คำสั่ง โดยสั่งให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย และเงินอื่นๆ ให้กับลูกจ้าง 1,267 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 244,469,873 บาท พร้อมดอกเบี้ย และได้จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เพื่อช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างแล้ว จำนวนเงินทั้งสิ้น 35,723,013 บาท

   อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ได้มีการยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อศาลแรงงาน ภาค 1 ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาให้นายจ้างจ่ายเงินพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินคดีอาญา ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ทั้งนี้ กรมฯ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกจ้างได้รับเงินตามคำสั่งภายในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้


รับข่าวสารกรม