กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมองค์ความรู้เครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในการทำงานวิถีใหม่ในยุค New Normal


   วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมองค์ความรู้เครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในการทำงานวิถีใหม่ในยุค New Normal รุ่นที่ 1/2565 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการคุ้มครองแรงงาน” ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับบทบาทการทำงานของเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในการรับรู้นโยบายเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะในการสอดส่อง ดูแลเฝ้าระวังรวมถึงแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการกลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


รับข่าวสารกรม