กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รมว.สุชาติ มอบหมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการขอความช่วยเหลือและรับหนังสือขอความช่วยเหลือจากกลุ่มแรงงานเพื่อสังคม


          วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการขอความช่วยเหลือและรับหนังสือขอความช่วยเหลือเพิ่มจากกลุ่มแรงงานเพื่อสังคม นำโดย นายชาญศิลป์ ทรัพย์โนนหวาย และคณะ ประมาณ 10 คน สาระสำคัญ เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องเดิมที่เคยยื่นขอความช่วยเหลือ รวมทั้งเรื่องใหม่ อาทิเช่น ค่าตอบแทนงาน รปภ. , ค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ , ค่าจ้างทำงานในวันหยุด , มาตรา 75 , มาตรา 11/1 พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในส่วนประเด็นเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม เช่น ติดตามความคืบหน้าการแก้ไข พรบ.สำนักงานประกันสังคม เรื่อง กองทุนชราภาพ 3 ขอ (ขอคืน ขอกู้ ขอเลือก) และข้อมูลสถิติการดำเนินคดีอาญานายจ้าง พร้อมยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสายชล แจ่มแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน