กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. รับมอบชุดกีฬาและชุดนอนเด็กจากบริษัท ยูนิเวอแซล แอพพาเรล จำกัด เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์


          วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) รับมอบชุดกีฬาและชุดนอนเด็ก จำนวน 200 ชุด จากบริษัท ยูนิเวอแซล แอพพาเรล จำกัด เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นายพงศ์เทพ เพชรโสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน นายพฤกษ์ พรหมพันธุม เลขานุการกรม ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน