กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมหารือประเด็นปัญหาการดำเนินการของกรมฯ กับผู้แทนสหภาพ ขสมก.


          วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือถึงประเด็นปัญหาและการดำเนินการของกรมฯ กรณีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แทรกแซงกิจการของสหภาพแรงงาน และออกคำสั่งที่ขัดต่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง จึงขอให้ตรวจสอบถึงการดำเนินการของนายจ้างว่ามีความถูกต้องหรือไม่ โดยกรมฯ ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนการรับจดทะเบียนคณะกรรมการสหภาพแรงงานให้ทราบ กรณีมีข้อโต้แย้งถึงการจดทะเบียนกรรมการ จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนที่จะรับจดทะเบียนคณะกรรมการสหภาพแรงงาน ณ ห้องประชุม คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน