กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2566


         วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 และกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตฯ และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและควบคุมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินงานของกรมฯ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และพัฒนาการดำเนินงานของกรมฯ ให้มีความโปร่งใสและสามารถให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบการประชุมเป็นการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น และการบรรยายโดยวิทยากรจาก ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. โดยมี นางสาวนภัสวรรณ การเจน รักษาการตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการและบำเหน็จความชอบ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเอสรัชดา เลอเชอร์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน