กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและแนวทางการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2566


          วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายพงศ์เทพ เพชรโสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและแนวทางการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2566 วาระเพื่อพิจารณา 1.ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พ.ศ. .... 2.การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นโจทย์ยื่นฟ้องต่อศาลให้จำเลยชำระหนี้แก่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และ 3.ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พ.ศ. .... โดยมี คณะอนุกรรมการ ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน