กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านนิติการ หลักสูตร การว่าความในศาลแรงงาน


           วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านนิติการ หลักสูตร การว่าความในศาลแรงงาน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติการมีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมคดีก่อนเข้าสู่การพิจารณาคดีในศาลแรงงาน การจัดเตรียมพยานหลักฐาน และการวางรูปคดี 2. ฝึกปฏิบัติว่าความในการสืบพยาน ซักถามและถามค้านพยาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติการสามารถดำเนินคดีในศาลแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ได้อย่างถูกต้อง และ 3. ปฏิบัติตามมารยาทในการว่าความ และบันทึกข้อมูลคดีและประมวลผลระบบกฎหมายของกรมฯ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 34 คน จากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 5 วัน คณะผู้จัดได้ประเมินการดำเนินโครงการแล้ว พบว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ทุกประการและในการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 34 คน ที่สามารถผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมและสมควรได้รับวุฒิบัตร โดยมี นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้อำนวยการกองนิติการ นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นายวิฑูรย์ แก้วก่า ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กองนิติการ เข้าร่วมพิธีปิด ณ โรงแรมเอสรัชดา เลเชอร์ โฮเท็ล กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line