กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 และรับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญเพื่อทราบดังนี้ 1. คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง 2. ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2561 -2564) และขยายระยะเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 3. หลักเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม และในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

          นอกจากนี้ ประธานการประชุมได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมตันแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานด้วย ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน