กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2566


            วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญเรื่องสืบเนื่อง จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1.ข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 1) มาตรา 11/1 การรับเหมาค่าแรงเงินที่นายจ้างต้องจ่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงาน พ.ศ. 2541 อยู่ในบุริมสิทธิลำดับที่ 2 ตามประมวล 2) แก้ไขมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้หนี้ที่เกิดจากกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2.ข้อเสนอขอให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เฉพาะส่วนที่ตัดสิทธิลูกจ้างรายเดือนที่ทำงานล่วงเวลาไม่ให้ได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาเช่นเดียวกับลูกจ้างรายวัน 3.กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 ลูกจ้างานบ้านอันไม่ได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยและมาตรา 4 การคุ้มครองพนักงานจ้างเหมาในหน่วยงานภาครัฐ 4.การยกเลิกกฎกระทรวง กรณีลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในงานเฝ้าดูแลทรัพย์สิน เรื่องเพื่อพิจารณา 1.กลุ่มแรงงานเพื่อสังคมยื่นหนังสือขอให้แก้ไขความหมายคำว่า "เลิกจ้าง" ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยขอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ความหมายของคำว่า "เลิกจ้าง" ให้เกิดความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน โดยให้ความหมายของคำว่า "เลิกจ้าง" ครอบคลุมไปถึงกรณีที่นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างตั้งแต่สองงวดการจ้างค่าจ้างติดต่อกัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้อำนวยการกองนิติการ ผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน 


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน