กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาเห็นชอบ หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ผ่านระบบ Video Conference


          วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาเห็นชอบ หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ผ่านระบบ Video Conference เพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้ในรายละเอียดของข้อกำหนดต่าง ๆ ให้ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในเรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ซึ่งกำหนดให้นายจ้างกำหนดการฝึกอบรมเอง โดยนายจ้างต้องแจ้งกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากรหรือเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ก่อนการจัดฝึกอบรม โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน