กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติ (National Programme Advisory Committee (NPAC)) ครั้งที่ 4


             วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติ (National Programme Advisory Committee (NPAC)) ครั้งที่ 4 โดยการประชุม NPAC มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลสำเร็จของโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Ship to Shore Rights South East Asia: SEA) ในปี พ.ศ. 2565 และทบทวนแผนงานและกิจกรรม สำหรับปี พ.ศ. 2566 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อค้นพบเบื้องต้นของการประเมินผลระยะกลางของโครงการ (Mid - term evaluation) ในการนี้ รองอธิบดี กสร. ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยสังเขปเกี่ยวกับความสำเร็จ และการดำเนินงานกิจกรรมของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน