กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาสำหรับข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


    วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาสำหรับข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการสามารถประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและรักษาจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและวินัยของทางราชการ มีทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส และร่วมเป็นเครือข่ายในการให้คำแนะนำ สอดส่อง ดูแล ป้องกัน และเฝ้าระวังพฤติกรรมของบุคลากรกรมฯที่อาจกระทำผิดวินัย ทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนเพื่อยกระดับหน่วยงานภายในของกรมสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ เพื่อสร้างภาพลักษณ์เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อสาธารณชน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการกรมสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 100 คน

    ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิดโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันทำกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตฯ พร้อมทั้งแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต โดยมี นางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และข้าราชการกรม เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน