กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. นำคณะร่วมศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


    วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. นำคณะร่วมศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ที่ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น เป็นระยะเวลา 3 ปีซ้อน จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน โดยมีแพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มีนางเอ็นดู วิเรปะนะ เลขานุการกรม เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต นำเสนอความเป็นมาและการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ผู้เข้าร่วมคณะดูงาน ประกอบด้วย นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้อำนวยการกองนิติการ นายเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา กองนิติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน