กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รมว.สุชาติ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 31 สตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566


             กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิดชู 31 ผู้หญิงแกร่งทำงานเก่ง พร้อมมอบโล่รางวัล “สตรีทำงานดีเด่น” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 มุ่งหวังให้สตรีทำงานนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง และนำไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

 

             วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล และมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานและผู้เข้ารับรางวัลสตรีทำงานดีเด่น ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทและสิทธิของสตรี ซึ่งปัจจุบันสตรีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ บทบาทของสตรีในประเทศไทยนั้น ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตอย่างมากทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติ และยังพบว่า ผู้หญิงได้รับการยอมรับมากขึ้นในแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยกระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการคุ้มครองแรงงานได้ตระหนักถึงสตรีทำงานทุกคนว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติ อันจะเห็นได้จากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา สตรีทำงานเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทในการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดตามแต่ละพื้นที่ต่าง ๆ จนทำให้สถานการณ์ดีขึ้น นอกจากนี้ บทบาทสตรียังช่วยสร้างสรรค์สังคม รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า กระทรวงแรงงาน จึงได้มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้แรงงานสตรีได้รับการคุ้มครองสิทธิเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งผลักดันให้มีการแก้กฎหมายให้สตรีมีครรภ์สามารถใช้สิทธิลาเพื่อคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง 98 วัน เพิ่มวงเงินสงเคราะห์บุตรจาก 600 บาท เป็น 800 บาท และตรวจสุขภาพเชิงรุกให้แรงงานสตรี ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสตรี และความเสมอภาคชายหญิง ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ผมขอยืนยันอีกครั้งว่า "สตรีเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ" อย่างแท้จริง

 

             นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี สร้างความเสมอภาคและการทำงานที่มีคุณค่า” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน สนับสนุน ส่งเสริมให้สตรีทำงานได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมมีความสุขในการทำงาน โดยพิธีมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2566 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่นในการเป็นแบบอย่างที่ดี จำนวนทั้งสิ้น 31 คน จาก 8 ประเภทรางวัล อาทิ นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) การประปานครหลวง นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทสตรีนักบริหารดีเด่น นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ ประเภทศิลปินสตรีดีเด่น นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทสื่อมวลชนสตรีดีเด่น นางสาวทองพูล บัวศรี ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน/โครงการโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ประเภทสตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมแสดงนิทรรศการสตรีทำงานดีเด่น และการแสดงผลิตภัณฑ์ของสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่นอีกด้วย

 


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน