กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร.เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามประเมินผลกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน


        วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจติดตามประเมินผลกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน โดยมีนายอาวุธ วรรณวงศ์  ประธาน ค.ต.ป. ประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุม มีกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอบรม บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (คูโบต้าฟาร์ม) / การตรวจติดตามประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุภายใต้โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี / การตรวจติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี / การตรวจติดตามประเมินผลตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจ้างงานผู้สูงอายุในสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด (เทสโก้ โลตัส สาขาชลบุรี) และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2566 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง และตราด /การตรวจเยี่ยมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี /การตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรียนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวนป่าริมธาร โคกหนองนาโมเดล (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี)


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน