กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 3/2566


        วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมการประชุม สาระสำคัญเพื่อทราบ  รายงานเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 และ 2566 / รายงานรายรับและรายจ่ายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 / รายงานเงินฝากธนาคารบัญชีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 / รายงานสถานการณ์ด้านลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง / รายงานความคืบหน้ากิจกรรมการควบคุมภายใน ประเด็นผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรองมีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน เรื่องพิจารณา แผนบริหารความเสี่ยง กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2566 / แผนบริหารลูกหนี้ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2566 / แผนพัฒนาการให้บริการของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีบัญชี 2566 / แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 - 2568) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง / แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566 - 2568 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566 และประจำปี 2567 / การพิจารณาคำขอรับเงินสงเคราะห์กรณีเงินอื่นๆ นอกจากค่าชดเชย / ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พ.ศ. .... / ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พ.ศ. .... / การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลให้จำเลยชำระหนี้แก่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง / และร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พ.ศ. .... โดยมี นายพงษ์เทพ เพชรโสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน