กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ครั้งที่ 1/2566


       วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน โดยที่ประชุมมีสาระสำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหาย (ดอนเมือง) มีเรื่องเพื่อทราบ 1.ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน 2.ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก (Child Safe Friendly Tourism Project) 3.ผลการดำเนินของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและคณะกรรมการผู้ชำนาญการระดับภาคหรือระดับหน่วยงาน 4.ความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ.2566-2570 5.ความก้าวหน้าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565 6.รายงานผลการประชุม Let’s talk TIP: ขับเคลื่อนด้วยใจ ประเทศไทยไร้ค้ามนุษย์ และมีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ 1.การกำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา เพื่อการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ โดยมี นายสุพิศาล แพลือ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดีอาญา กองนิติการ และนางลักษณา ศรีวิชัยวงค์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กองคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องทำงาน ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน