กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจ กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปคม.) ครั้งที่ 1/2566


        วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.45 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร. พร้อมด้วย นายบุญธรรม ศรีสนาม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนางลักษณา ศรีวิชัยวงค์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กองคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปคม.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหาย (ดอนเมือง) สาระสำคัญเพื่อทราบ 1. ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน 2. ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก (Child Safe Friendly Tourism Project) 3. ผลการดำเนินของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและคณะกรรมการผู้ชำนาญการระดับภาคหรือระดับหน่วยงาน 4. ความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ.2566 - 2570 5. ความก้าวหน้าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565 6. รายงานผลการประชุม Let’s talk TIP : ขับเคลื่อนด้วยใจ ประเทศไทยไร้ค้ามนุษย์ และเพื่อพิจารณา 1. ร่างรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ( Progres Report ) และกรอบเวลาการจัดทำรายงานฯ 2. การติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ ( National Referral Mechanism : NRM ) ในจังหวัดนำร่อง ณ ห้องทำงาน ชั้น 9 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน